پنل ها با ضخامت 10cm، عرض 1m و طول 3m در قالب یک فوم مسلح با 170 متر طول

مفتول آهن به صورت پنهان طراحی شده اند.

       آدرس کارخانه: اصفهان-نجف آباد-شهرک صنعتی شماره یک

        031-42455822                031-42455833

         09121895698                 info@slp-ap.com