افزایش حجم فضای مفید 6درصدی به کل زیربنای ساختمان با استفاده از دیوار فوق سبک S.L.P

       آدرس کارخانه: اصفهان-نجف آباد-شهرک صنعتی شماره یک

        031-42455822                031-42455833

         09121895698                 info@slp-ap.com