بنا بر آیین نامه های موجود در مبحث انرژی و عایق (مبحث 18 و 19) امکان ایجاد عایق های صوتی و حرارتی در ساختمان سبب کاهش مصرف انرژی و ایجاد عایق مناسب در برابر صوت یا حرارت میگردد.

       آدرس کارخانه: اصفهان-نجف آباد-شهرک صنعتی شماره یک

        031-42455822                031-42455833

         09121895698                 info@slp-ap.com